fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie dd. 01.07.2020

    I.        Wie wij zijn en hoe u ons kan bereiken

 

1.   WORKOUTLET staat in voor de verkoop van de producten op de website  “www.workoutlet.be” (hierna: “Website”). WORKOUTLET is de handelsbenaming van BEWEAR BV, met vennootschapszetel te Patotterijstraat 9, 9250 Waasmunster en ingeschreven in het KBO onder het nummer: 0556.747.732 (hierna: “ons of wij”).

2.   U kan ons steeds contacteren via onderstaande contactgegevens:

email: info@workoutlet.be

 

  II.        Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u iets aankoopt via onze Website. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden die door ons werden vermeld. De eventuele algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten en zijn nooit van toepassing.

2.   De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van deze algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen. Partijen zullen in dat geval zich inspannen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een equivalente en geldige bepaling.

3.   Plaatst u een bestelling op de Website, dan aanvaardt u uitdrukkelijk onze algemene voorwaarden en het privacybeleid. Die zijn steeds beschikbaar op onze Website. Kopie van de algemene voorwaarden wordt u tevens bezorgd bij de orderbevestiging wanneer u een bestelling geplaatst hebt.

4.   Voor bepaalde producten kunnen bijzondere voorwaarden gelden. In dat geval vullen dergelijke bijzondere voorwaarden deze algemene voorwaarden aan. Als de bijzondere voorwaarden deze algemene voorwaarden zouden tegenspreken, hebben de bijzondere voorwaarden in dat geval voorrang op de algemene voorwaarden voor dat specifiek product.

 

III.        Aanbod en bestelling

1.   De producten die u kan bestellen worden duidelijk op onze Website weergegeven, waarbij de weergegeven afbeeldingen slechts indicatief zijn. De eigenlijke producten kunnen steeds afwijken qua uitzicht/kleuren. Ook de beschrijving van de producten zou fouten kunnen bevatten, ook al doen we ons uiterste best om hierin geen fouten te maken en steeds juiste informatie weer te geven. De leverbaarheid van producten is steeds afhankelijk van hun beschikbaarheid. Het kan gebeuren dat bepaalde producten niet langer in voorraad blijken te zijn nadat u uw bestelling plaatste, in welk geval wij ons het recht voor behouden om u voor te stellen om het bestelde product te vervangen door een gelijkaardig product . Indien u dit wenst kan u in dergelijk geval ook uw aankoop annuleren en zullen wij u het reeds gestorte aankoopbedrag terug betalen.

2.   Om een bestelling te kunnen plaatsen, dien u de online aankoopprocedure te volgen door producten toe te voegen aan uw winkelmand en vervolgens door te gaan naar afrekenen. Als het uw eerste aankoop is op onze Website kan u daar uw leverings- en facturatiegegevens achterlaten. Als u een terugkerende klant bent kan u ook ervoor kiezen een account aan te maken en daarop in te loggen zodat u niet al uw gegevens opnieuw dient in te vullen.

3.    Om een bestelling te kunnen voltooien moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, dan behouden we ons het recht voor om deze niet uit te voeren.

4.    Van zodra u effectief betaald heeft, ontvangt u van ons via email een orderbevestiging met een opsomming van de door u bestelde producten. Deze orderbevestiging betekent nog niet dat uw bestelling door ons werd aanvaard. Deze bestelling dient vervolgens nog door ons te worden goedgekeurd, na verificatie van uw betaling en de beschikbaarheid van de bestelde producten. Bij goedkeuring zal u worden geïnformeerd door de verzendbevestiging die wij u tevens toesturen via email, zodat u weet dat uw bestelling doorgang gevonden heeft en naar u onderweg is.

 

  IV.        Prijs

1.    Op onze Website wordt altijd duidelijk weergegeven welke producten er te koop zijn en wat daarvan de prijs is, behoudens in geval van kennelijke vergissing. Vergissingen kunnen zich voordoen ondanks het feit dat wij steeds ons best doen om de juiste prijzen weer te geven op onze Website. Als wij een vergissing ontdekken in de prijs van het product/producten dat u bestelde, dan zullen wij u daarvan zo snel mogelijk informeren en heeft u steeds de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren indien u zich niet kan vinden in de juiste prijs. Als wij u niet kunnen bereiken binnen de 72 uur dan zal de bestelling als geannuleerd worden beschouwd en zullen wij u de prijs terugbetalen die u aan ons heeft betaald voor dat product/producten. 

2.    De op de Website weergegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief leveringskosten, die bovenop zullen komen bij het totaal te betalen bedrag en die duidelijk onder een aparte rubriek vermeld worden in het bestelproces. De verzendingskosten bedragen steeds 6,- EUR, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld tijdens het bestelproces.

3.    Prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden. Een dergelijke prijswijziging heeft echter geen effect op de bestellingen waarvoor door ons reeds een orderbevestiging werd verstuurd, met uitzondering van een kennelijke vergissing zoals beschreven onder punt 1.

 

    V.        Betaling

1.   U dient  uw online bestelling steeds voorafgaand aan de verzending te betalen en u kan betalen via de betaalmodules weergegeven op onze Website. We aanvaarden Bancontact, Visa, MasterCard en een overschrijving. De kredietkaarten zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en aan toelating van het organisme dat deze kaarten uitgeeft. Als de uitgever van de kredietkaart uw betaling weigert of uw betaling vindt op één of andere manier geen doorgang, dan zijn we niet verantwoordelijk voor de vertraging en/of het gebrek aan levering van de producten. We behouden ons het recht voor om uw bestelling niet verder te verwerken, tenzij u de betaling alsnog via een andere betalingsmethode uitvoert binnen de 72 uur na daartoe uitgenodigd te zijn.

2.   Veiligheid staat bij ons voorop. Daarom worden transactiegegevens versleuteld met een veilige SSL-verbinding. Die herkent u door het ‘slotje’ in de statusbalk van uw browser.

 

  VI.         Levering

1.    We leveren enkel in België, Nederland & Luxemburg. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we uw bestelling helaas niet uitvoeren en zal u hierover geïnformeerd worden.

2.   Als u van maandag tot en met vrijdag voor 12.00 uur bestelt, zal uw aankoop in principe binnen de 72 uur geleverd worden op het door u aangegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen en behoudens uitzonderlijke omstandigheden.

3.   Afhankelijk van beschikbaarheden van producten behouden we ons het recht voor om deelleveringen uit te voeren.

4.   Indien het product om een of andere reden toch niet binnen de vooropgestelde termijn kan geleverd worden zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en u van een nieuwe leveringsdatum voorzien.

 

VII.        Wettelijk herroepingsrecht

1.    In het geval u een consument bent en uw bestelling niet met professioneel oogmerk gedaan werd, kan u, zonder enige opgave van reden,afzien van uw aankoop door dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling aan ons kenbaar te maken via het herroepingsformulier dat u hier  vindt.

2.    Indien u zich wenst te beroepen op uw herroepingsrecht dient u het product/de producten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de 14 kalenderdagen na het ons overmaken van het herroepingsformulier aan ons terug te sturen op het volgend adres: Zwaarveld 48, 9220 Hamme

3.    Het product/de producten moet(en) in nieuwe staat verkeren. Indien het product/de producten beschadigd of gebruikt is/zijn, zal er geen terugbetaling volgen.

4.    Als alle voorgaande vereisten zijn vervuld, zullen wij overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag en verzendingskosten volgens dezelfde betaalmethode als deze die u gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop. De terugbetaling zal geschieden binnen de drie werkdagen vanaf ontvangst van het product/de producten. Zolang we het product/de producten niet terug ontvingen of geen afdoende bewijs dat ze naar ons verzonden werden, kunnen we wachten met het uitvoeren van de terugbetaling.

5.    U zal zelf de kosten moeten dragen voor een terugzending die 12 euro bedragen. 

 

 

VIII.        Gebreken en garantie

1.    Het kan gebeuren dat een bestelling beschadigd raakt tijdens het transport. We vragen u dan ook bij ontvangst van uw bestelling om deze grondig te controleren op eventuele zichtbare schade of defecten en ons binnen de vijf kalenderdagen na levering hiervan in te lichten. Eventuele klachten die ons bereiken na deze termijn van vijf kalenderdagen zullen niet meer aanvaard worden.

2.    In het geval u een consument bent en uw bestelling niet met een professioneel oogmerk gedaan werd, geniet u daarnaast van de wettelijke garantie van twee jaar na aankoop, te rekenen vanaf de datum van levering. Deze garantie dekt eventuele gebreken aangaande de bestelde producten, die u ons dient te melden uiterlijk 2 maanden nadat u de gebreken ontdekt heeft, waarna geen verdere klachten zullen aanvaard worden.

3.    Na een tijdige melding in toepassing van punt 1 of 2 zullen wij het recht hebben om het gemelde probleem te onderzoeken en u een adequate oplossing voor te stellen. Deze kan bestaan in het herstellen of vervangen van het product, eventueel door een equivalent product. Enkel wanneer een herstelling of vervanging niet mogelijk is, kan een prijsvermindering voorgesteld worden of kunnen de producten teruggenomen worden door ons en wordt het volledig aankoopbedrag terugbetaald.

4.    Indien het gemelde probleem veroorzaakt werd door een incorrect gebruik, externe oorzaken, aanpassingen/herstellingen door derden of normale sluitage, zal de garantie uit punt 2 niet gelden.

 

  IX.        Overmacht

1.    Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we onze beloftes naar u toe niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen zoals o.a. (doch niet limitatief): arbeidsgeschil, natuurramp, brand, mobilisatie, vordering, embargo, verbod op deviezentransfer, opstand, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van werkgelegenheid en energie, epidemie en pandemie en elke andere niet door ons controleerbare gebeurtenis. Maakt eveneens een situatie van overmacht uit: de (tijdelijke) stopzetting van activiteiten of productie door de fabrikant van (delen van) de producten, alsook de invloed van wettelijke, reglementaire of andere regelgeving die verhindert dat bepaalde (delen van) de producten niet langer geproduceerd of aangeboden kunnen worden.

2.    De uitvoering van elke bestelling van producten kan door ons met onmiddellijke ingang na eenvoudige schriftelijke melding en zonder schadevergoeding worden uitgesteld indien er zich een situatie van overmacht voordoet na de aanvaarding van de bestelling. Indien deze situatie van overmacht langer aanhoudt dan één maand, kan u ervoor opteren om ons via schriftelijke kennisgeving te laten weten dat u afziet van de bestelling, in welk geval we reeds betaalde bedragen binnen de drie werkdagen terug storten.

 

    X.        Aansprakelijkheid

1.    Behoudens in geval van zware of opzettelijke fout zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die zich voordoet door een bezoek aan/het niet volledig functioneren/niet beschikbaar zijn/niet volledig accuraat zijn van informatie op de Website of voor schade ingevolge vertragingen/foutieve leveringen door de door ons ingeschakelde derden die verantwoordelijk zijn voor het transport.

2.    We zijn in elk geval nooit aansprakelijk voor indirecte, immateriële of gevolgschade.

3.    In het geval de Website hyperlinks bevat naar websites of pagina’s van derden, impliceert het plaatsen daarvan geen enkele goedkeuring met of verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan, noch zijn wij aanprakelijk voor eventuele schade door het bezoeken hiervan. De verantwoordelijkheid voor dergelijke websites rust volledig bij de desbetreffende eigenaars ervan.

 

  XI.        Intellectuele eigendomsrechten

1.    De inhoud van deze Website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die ons toebehoren, dan wel rechthebbende derden van wie wij het recht kregen deze te gebruiken op de Website.

2.    U mag niets op deze Website reproduceren of aan het publiek meedelen, tenzij met onze voorafgaande toesteming of tenzij u wettelijk daartoe het recht zou hebben.

 

XII.        Toepasselijk recht en rechtsmacht

1.   Deze algemene voorwaarden en de aankoop van de producten op onze Website worden beheerst door het Belgisch recht.

2.   Elk geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met een bestelling op onze Website of met deze algemene voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

 

XIII.        Klachten/opmerkingen en suggesties

1.    Uw klachten, opmerkingen en/of suggesties mag u steeds overmaken aan het hierboven vermelde email adres.  In geval van klachten proberen we steeds eerst samen tot een minnelijke regeling te komen en u krijgt steeds binnen de 5 werkdagen antwoord van ons.

2.    Bij een online verkoop heeft u als consument de mogelijkheid om een buitengerechtelijke regeling te verzoeken via het online platform tot oplossing van consumentenbetwistingen van de Europese Unie, bereikbaar via volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

3.    U kan uw klacht als Belgische consument ook voorleggen aan de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid die u kan contacteren via onderstaande coördinaten:

 

Tel.: +32 2 702 52 20

Fax: +32 2 808 71 29

E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

Website: https://www.consumentenombudsdienst.be

 

XIV.        Wijziging van de algemene voorwaarden

1.    Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden herzien en gewijzigd worden.

2.    De algemene voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn deze die van toepassing zijn op het moment van het plaatsen van een bestelling op de Website en die u worden toegestuurd samen met de orderbevestiging.